• Đông Phương Sài Gòn
  • Thiết kế Nội Ngoại Thất
  • Công Trình Công Cộng
  • Phong Thủy Xây Dựng
  • Kiến Trúc
  • www.dongphuongsaigon.com

Phải mua bảo hiểm bắt buộc khi thi công xây dựng

Theo đó, trừ các công trình liên quan đến quốc phòng, an ninh và bí mật nhà nước, chủ đầu tư hoặc nhà thầu phải mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng đối với các công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng; 

Công trình đầu tư xây dựng có ảnh hưởng lớn đến môi trường thuộc danh mục dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường;
Công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp.
Nhà thầu tư vấn phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng đối với công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây đựng của công trình xây dựng từ cấp II trở lên.
Nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường.


Bắt buộc phải mua bảo hiểm khi hoạt động đầu tư xây dựng.

Chi phí mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định sau:
Đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng: Phí bảo hiểm được tính vào tổng mức đâu tư xây dựng;
Đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng: Phí bảo hiểm được tính vào giá thành sản phẩm tư vấn;
Đối với bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường: Phí bảo hiểm được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh.
Trường hợp không được bảo hiểm
Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất phát sinh từ hành vi cố ý; tổn thất không mang tính ngẫu nhiên; tổn thất không lượng hóa được bằng tiền; tổn thất mang tính thảm họa và tổn thất phát sinh trong trường hợp bên mua bảo hiểm không có quyền lợi có thể được bảo hiểm.

Tin Khác

Trang 1 / 1
Go Top
Cheap jordans shoes, cheap jordans for sale, jordans retro 13, cheap foamposites, cheap jordan 12, Canada Goose sale, Retro jordans for sale, Cheap foamposites for sale, Cheap air jordans for sale, Retro jordans for sale, Cheap foamposites for sale, Cheap jordans 11s, Retro jordans for sale,